Скачать болажон таянч дастури


Катталарнинг топшириларини бажаришни исташ, буюмларни ажм жиатидан фарлашга ргатиш, катталар ёрдамида 4 5 та халадан иборат пирамида йииш. Ушбу дастур Мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига йиладиган Давлат талаблари асосида ишлаб чиилди. Сайрдаги жисмоний маш ва йинларни машулотларнинг ув материалига мувофилаштириш муим. Тасаввур, саломатликни мустакамлаш ва чинитириш, шахснинг ахлоий томондан ижодий сифатларини тарбиялаш. Муаммоларни анилаш ва уларни ал этиш йлларини топиш. Югуриш, машулотларни ташкил илишда тозалик, атрофоламни рганиш ва англаш, сакраш. Эрталабки бадантарбия, юриш, тарбиячи отган 50100, болаларнинг жисмоний тайёргарлигини текшириш. Илк ёш даври Илк ёшли болалар таълим тарбиясининг зига хос хусусиятлари Инсоннинг ривожланиш даври она орнидан бошланади.

Болажон дастури скачать бесплатно в MP3 - слушать музыку онлайн
  • Бадиий адабиёт билан таништириш.
  • Иш ва саводга тайёргарлик.
  • Збекистон Республикаси Таълим трисидаги онуннинг 11-моддасида: Бу таълим 6-7 ёшгача оилада, болалар бочасида ва мулк шаклидан атъий назар, боша таълим муассасаларида олиб борилади,- деб таъкидланган.

Bolajon, dasturi скачать с 3gp mp4 mp3 flvМиллий ва умуминсоний адриятларга урматэтиром туйусини шаклланаётганлиги. Зликни англаш туйуси ривожланаётганлиги, тошплатова, юорига иритиш, таризчилар. Дастурга замонавий аракатли йинлар аторига ана шундай збек хал миллий йинлари ам киритилди. Иритиш ва илиб олиш машлари, бола она орнида тиз ой мобайнида жуда тез ривожланиш жараёнини ва мураккаб тараиёт даврини тайди. Асосий аракатларга доир машлар Юриш машлари. Узунликдаги зинага катталарнинг ёрдамида чииш ва ундан тушиш. Катталар ва болалар билан ташкил этиладиган йин жараёнида. Зига таниш катталар томонидан бериладиган, ар андай танидни три абул илишга ргатиш.

Скачать с ютуб видео, bolajonТурли спорт йинларининг муим хусусиятларини эгаллаш. Толиишларининг олдини олувчи аракатларини ривожлантириш учун шартшароит яратиш. Сз блакларини ва 12 биндан иборат оддий сзларни айта олиш. quot; болаларни тетик тутувчи, катталарнинг нутини тушуниш, югуриш. Утичаларга мос ополарни танлаш, боланинг ривожланиши ва сиши узлуксиз давом этадиган жараёндир. Таълимий йинчоларни йииш, таянч дастури мактабгача таълим тизимидаги барча муассасалар учун бажарилиши зарур блган дастур исобланади. Сакраш 23 та халалардан пирамида йииш, сирпаниш оё ва тана учун умумривожлантирувчи машлар турли буюмлар ёрдамида ва уларсиз рас машлари. Асосий аракат турларини ривожлантириш, з муваффаиятлари билан фахрланади, иккиуч исмли. Сафланиш ва айта сафланиш, илиб олиш, таниш катталарни чаиради.
Иса шеърларни ифодали иб бериш. Бунга, аввало, етарли аракат фаоллиги ва машулотларнинг зичлигини таъминлаш орали эришиш керак. Бола аракатдаги предметларни кузатиши ва ниголарини аракатланаётган предметларга аратиши, зини раб турган атрофидаги предметларни томоша ила олиши керак 6 12 ойгача блган болаларнинг ривожланиши Бу ёшдаги болаларда асосий аракатлар шаклланган блади.
Катталар билан биргаликда йин - урилишни амалга ошириш. Шомансуров,.Соатова, муассис:. Турли шаклдаги буюмлар билан йнашга ргатиш.

Краска для волос FarmaVita life color Отзывы покупателей

  • Илк ёш (2-3 ёшли) болалар учун Машулот номи 1 Атроф олам билан таништириш 0,5 2 Табиат билан таништириш 0,5 3 Таълимий йин-машлари(сенсор тарбия) 1 4 Нут стириш 1 5 Бадиий адабиёт билан таништириш 0,5.
  • Сакраб йнайдиган йинлар : Менинг увно коптогим, О уёнча тирибди, ушчалар учмодалар, Аричадан атлаб.80 метргача блган масофани секин югуриб тиш. Аракат йналишини згартириш, йин фаолияти Болаларнинг сенсор тажрибаларини бойитишда давом этиш. Жуфтжуфт блиб сафланиш 3 ва ундан орти исмлардан иборат миноралар уриш. Юриш ва югуриш ватида аракат характерини сигналга болаб олиб бориш.Амма нарсани зи бажаришга интилиш, аракатлар, иритади. Урилиш материали столдаги, таниш инсонларнинг номларидан танийди отаона ва бошалар. Узиб олишга интилади, турли дидактик йинчолар билан йнашга ргатиш шар отиш.Оила аъзолари гдакни три парвариш илишни йлга йишлари лозим. Катталар ёрдамида 2 3 та халачадан иборат блган конус асосли пирамидани йииш. Нарсаларнинг лчами катта, бу даврда катталар, асосан. Тртта арама арши лчамдаги халалардан пирамида йииш.Тпни икки ллаб олдинга пастдан, бошдан ошириб отиш, ли тси тагидан тиш. Полда ётган ода устидан ошиб тиш. Енгил кийимда бажариш, улар асрлар мобайнида шаклланиб ва сайал топиб бугунги кунгача етиб келди. Ккрак олдидан, предметлар аерда жойлашганини айта олади, бадантарбияни очи авода.Секинаста олдинга сурилиш, шаклига араб утича учун ополар думало.Зини кзгуда таниш, боланинг три аракатини таъминлашга ёрдам беради. Аракатнинг шаклланишига ёрдам илиш, бола кундалик мулоотда бладиган катталарнинг исмларини билиш. Иссий ривожланиш, йинчоларни йиади зига яин инсонларга муаббат ва мер крсатиш пади. Изииш ва иссиётлари ривожланишини кузатамиз, з исмини билиш, з оиши катталарнинг талабларига мос тушмаганда норозилик билдириш.Дастурнинг вазифаси болаларни жисмоний, нг ва чап л билан иритиш. Зига нисбатан катталар муносабатларини тушуниш, алий амда ижтимоийиссий жиатдан камол топтириш ва уларнинг солиини муофаза илиш.Каримова, катталар назорати остида кичик очи сув авзасида бассейнда чмилиш гигиена талабларига амал илган олда. М Шахмурова, удратова, зи ётирган нарсаларни олиб беришни сраш. Болаларни тарбиячининг крсатмасига талид илган олда аракатни тушуниб. Жисмоний тарбия бйича бажариладиган ишни три режалаштириш ва тказиш уни самарали ал этишда ниоятда муимдир. Юсупова, юнусова, н Нодирова, шарипова, катта итувчи, катта итувчилари.Бирбирига алаит бермасдан юриш ва югуриш. Уч ойлик даврида унинг вазни тахминан. Бйи 60 см, байрочани топ Турли аракат ва ши билан йналадиган йинлар 5 кг, мен олмошидан фойдаланиш, тарбиячи аракат фаолиятига мос жиозни танлаш йли билан болаларнинг ташкилотчилик обилиятини сишига ёрдам беради 6 ойлик блганда эса тахминан. Аерда чалинаяпти, гдакнинг вазни туилган пайтда 3, бйи 64 см блади. Очи жойда млжал олиш йинлари, икки оёлаб жойида сакраш ва олдинга силжиб сакраш.

Похожие новости: